Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου γίνεται με τη συσκευή ηλεκτροθεραπείας NLS BIOELITE expert. Έχει ως αρχή την πιθανότητα απόκλισης από το εντροπικό μοντέλο (Entropy analysis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κατασκευή τεχνικών δομών ύλης στηρίζεται στην αρχή Linear Sequens Model, όπου μία αριθμητική ακολουθία προκύπτει από μία συνάρτηση.Με αυτό τον τρόπο προκύπτουν προϊόντα επαναλαμβανόμενου μοτίβου με σταθερές παραμέτρους ανάπτυξης .

 

 

 

 

 

 

 

Στη φύση παρατηρούμε την ανάπτυξη επαναλαμβανόμενων μοτίβων με μεταβλητές παραμέτρους ανάπτυξης. Συγκεκριμένα με την μέθοδο NLS εκτιμάται η πιθανότητα αλλοίωσης αυτών  των παραμέτρων.

Η εκτίμηση γίνεται  συγκρίνοντας το ηλεκτρομαγνητικό σήμα που στέλνει η πηγή του  διεγέρτη (bioelite)  με το σήμα επιστροφής που λαμβάνουμε από τον διεγερμένο ιστό.

 

 

 

 

 

 

 

 

Με την ανάλυση μπορούμε να υπολογίσουμε την αλλοίωση των παραμέτρων  NLS και να κατατάξουμε τον εντροπικό δείκτη σε low entropy ή high entropy.  Low entropy έχει διαβάθμιση μικρής απόκλισης από το εντροπικό μοντέλο και  high entropy διαβάθμιση  μεγάλης απόκλισης.

 

 

 

 

Με τη μέθοδο αξιολόγησης NLS έχουμε με μηχανικό πλέον μέσο τη δυνατότητα παροχής  ακριβέστερων αποτελεσμάτων στην αξιολόγηση μυοσκελετικών παθήσεων, λεμφικών δυσλειτουργιών καθώς και παραγόντων δημιουργίας χρόνιου πόνου.